Obchodní podmínky
Jan Vosáhlo
hello@janvosahlo.cz
+420 730 674 135
IČ 09052691
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku města Šumperk
Neplátce DPH
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
- Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je
podnikatel, Jan Vosáhlo, Kozinova 35/5, Šumperk, 787 01 jako zhotovitel/poskytovatel
díla nebo služeb (dále jen ,,fotograf“) a na straně druhé objednatel (dále jen ,,klient“).
- Klientem se rozumí každá fyzická i právnická osoba, které vzniká povinnost zaplatit cenu díla a
dílo od zhotovitele převzít.
- Klient potvrzením termínu fotografování potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s
těmito obchodními podmínkami, stejně tak s autorským přístupem a fotografickým stylem s
kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve
znění platném a účinném v momentě odeslání potvrzujícího emailu, zprávy na facebooku nebo
sms zprávy.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
- Fotograf v okamžiku objednání získává ke zpracování osobní údaje klienta a to jméno,
příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování v listinné formě,
emailovou adresu a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením
Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.
- Tyto osobní údaje jsou poskytnuty za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné
komunikace mezi fotografem a klientem
OBJEDNÁVKA
- Objednávkou se rozumí potvrzení nabídky (mailem, zprávou na facebooku nebo sms zprávou)
mezi fotografkou a klientem o poskytnutí služby, zhotovení díla.
- Po vzájemné dohodě mezi stranami bude fotografkou určen pro klienta nejvhodnější volný
termín fotografování.
- Rezervaci termínu lze považovat za závaznou obdržením stanovené zálohy. Do této doby nelze
termín považovat za rezervovaný.
PLATBA A ZÁLOHA
- Pro rezervaci je vystavena zálohová faktura a po jejím uhrazení je rezervace termínu platná.
- Zbylá celková částka za fotografování je splatná v den fotografování hotově, nebo do tří
pracovních dnů převodem od konání fotografované objednávky.
- Cena za fotografie vybrané nad rámec kolekce je formou doplatku zaplacena převodem na účet
ještě před jejich zpracováním.
- Klient má právo zrušit objednávku nejpozději
3 měsíce před dnem konání fotografované
objednávky. V takovém případě mu bude vráceno 25 % zálohy po odečtení doložených a nutně
vynaložených nákladů spojených s případně již proběhnuvšími přípravami Zhotovitele. Po
uplynutí této lhůty propadá záloha v plné výši ve prospěch Zhotovitele.
- V případě, že se klient/objednatel nedostaví na focení v dohodnutém termínu a čase vzniká mu
povinnost uhradit vzniklou škodu ve výši plné částky za fotografování.
- Klient je povinen zrušení fotografování oznámit minimálně týden (sedm dnů) před datem focení,
neučiní-li tak vzniká fotografce nárok na doplacení plné částky za fotografování.
- Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, fotograf si vyhrazuje právo
fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit, fotografovi vzniká nárok na doplacení
plné částky za fotografování.
DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ A DODACÍ LHŮTA
- Dodací lhůta hotových vyretušovaných fotografií v elektronické podobě je v základu 14 dnů ode
dne, kdy proběhlo focení.
- Při objednávce s klientovým výběrem fotografií je 14denní doba počítána od data zaslání
fotografií k úpravě.
- Klientovi je poskytována možnost tzv. expresního zhotovení zakázky v elektronické podobě do
5 dnů. Tato možnost znamená navýšení celkové ceny balíčku o 1.000,- Kč.
- Všechny hotové upravené fotografie obdrží klient v plné velikosti ve formátu JPG.
- Klientovi není poskytována možnost dodání neupravených fotografií, ani po domluvě.
NÁHLEDY FOTOGRAFIÍ
- V případě, že jsou klientovi poskytovány náhledy fotografií není bez souhlasu fotografa dle
autorského zákona č. 121/2000 sb. dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat,
screenshovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr
k úpravě)
- Náhledy jež jsou zasílány představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí
výhradně fotograf
(výběr náhledů), jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje
dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku
- Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do týdne od jejich obdržení
- Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy
VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ, TISK A REKLAMACE
- Klient je povinen své případné připomínky k retuši, sdělit fotografce neprodleně po tom, co si
tyto prohlédnul, nejpozději však do tří dnů od doručení. K opožděným připomínkám, které
budou fotografce sděleny nebude přihlédnuto. Klientovi tak zaniká nárok na změny těchto
fotografií.
- Větší formáty fotografie jsou vyvolávány u ověřeného českého dodavatele, formáty 10x15 cm
na kvalitní termosublimační tiskárně přímo u fotografky.
- Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance,
pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.
- Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také
důvodem k reklamaci zakázky.
- Není přípustná reklamace z důvodu barevného provedení výsledných fotografií, ořezu fotografií,
či představy zpracování fotek dle klienta, které je zcela odlišné od stylu fotografa.
- Za důvod reklamace nelze považovat klientovu nespokojenost se svým vzhledem.
- Fotograf neodpovídá klientovi za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými
světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší
kvality snímků a které nebyl schopen technicky a/nebo umělecky vykompenzovat nebo upravit,
stejně jako za nedokonalý obsah zhotovených fotografií v případě, že mu budou ze strany
fotografovaných osob kladeny překážky.
- Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné - pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v
rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku
NÁHRADA ŠKODA
- Klient je v plné výši odpovědný za škody jím způsobené na vybavení a je povinen nahradit
vzniklou škodu v její plné výši, a to v ceně nikoliv časové, ale v ceně nového vybavení.
- V případě fotografování akcí je klient také v plné výši odpovědný za škody způsobené
návštěvníky a personálem na vybavení a je povinen nahradit vzniklou škodu v její plné výši, a to
v ceně nikoliv časové, ale v ceně nového vybavení.
ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ
- Neupravené náhledy se archivují po dobu 1 měsíce od zaslání výběru.
- Upravené fotografie fotograf archivuje po dobu půl roku. Může je tedy klientovy v této době
znovu zaslat elektronickou formou.
SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ
- Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny a použity pro účely fotografovi
prezentace, je nutné o tom fotografa předem písemně informovat. Pokud tak klient neučiní,
bere se to jako souhlas.
AUTORSKÁ A VLASTNICKÁ PRÁVA
- Klient smí fotografie použít pouze pro osobní účely, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
- Klientovi je zakázáno fotku dále jakkoli upravovat.
- Veškeré fotografie poskytnuté klientovi jsou nadále majetkem duševního vlastnictví fotografky a
klient není oprávněn s nimi nakládat pro komerční účely, prodej třetím stranám, aniž by měl
písemný souhlas fotografky.